نام محصول : فيش پرينتر
  مارك:
  مدل : SRP 350
  نوع :
  نام محصول : فیش پرینتر بیکسلون 350 plus II
  مارك: بيكسلون
  مدل : 350plus II
  نوع :
  نام محصول : فیش پرینتر اپسون EPSON TMT88
  مارك:
  مدل : TMT88
  نوع : فيش پرينتر