نام محصول : صندوق مكانيزه فروش
  مارك:
  مدل : TARO
  نوع : فروشگاهي
  نام محصول : صندوق مكانيزه فروش
  مارك:
  مدل : aclas
  نوع : فروشگاهي
  نام محصول : صندوق مكانيزه فروشRC 6000
  مارك:
  مدل : رادين
  نوع : فروشگاهي