نام محصول : توضيح كامل درباره pos
  مارك: پند گستر پاشا
  مدل :
  نوع : فروشگاهي
  نام محصول : صندوق فروشگاهي
  مارك:
  مدل : hisense
  نوع :
      POS
  نام محصول : POS
  مارك:
  مدل :
  نوع :
  نام محصول : صندوق فروشگاهي لمسي
  مارك:
  مدل : sam4s
  نوع :
  نام محصول : صندوق فروشگاهي لمسي
  مارك:
  مدل : DP 650 Touch Screen
  نوع :